Participants


 • T. de Graauw;
 • A. Rudnitskiy;
 • S. Pilipenko;
 • A. Baryshev;
 • J. Chluba;
 • D. Novikov;
 • Y. Shchekinov;
 • J. ZHANG;
 • V. Koshelets;
 • F. Roelofs;
 • P. Caselli;